اعتماد به نفس, نقطه قوت من بود / برای کسب تجربه به شانگهای رفتم