مسابقات ورزشی معلولین شهرهای خواهرخوانده اصفهان برگزار می شود