سواری زانتیا با 420 هزار نخ سیگار قاچاق در بروجن متوقف شد