معاون فرهنگی وزیر علوم: یش از سه هزار نشریه فعال در دانشگاه‌ها داریم