علم کلام نسبت به سایر رشته‌های حوزوی اهمیت و شرافت بیشتری دارد