شف 131 فقره انواع سرقت در خرم آباد /اجراي طرح ارتقاء امنيت اجتماعي در دلفان