حقوق ماهیانه صد میلیون تومانی برای مدیری که دورکار است!