دادستان کل کشور: در حادثه مهاباد چند نفر باید تحت تعقیب قرار گیرند