حرکت جدی برای ساخت دو نیروگاه هسته ای با روس ها امسال آغاز می شود