العالم: شهروندان بحرینی در ويرانه های مساجد نماز ...