مراجع تقلید سرمایه های گرانبهای اسلام و نظام هستند