فرانسوی‌ها، اولاند و سارکوزی را بدترین رئیسان جمهور کشور می‌دانند