تمرین 150 دقیقه ای والیبالیست ها در سالن اصلی مسابقات