کاهش آسیب اجتماعی در بین جوانان با ایجاد مهارت های شغلی لازم