60 درصد بن دانشجویی و طلاب در بخش دانشگاهی و یک درصد در بخش لاتین هزینه شد