معاون عمرانی شهردار تهران بر رفع موانع احداث پارکینگ فوقانی تونل امیرکبیر تاکید کرد