اژه‌ای: برخی افراد در خصوص مسئله مهاباد احضار و بازداشت شدند