تکذیب خبر اعتصاب دانشجویان آموزشکده فنی ایلام/ اینکه برخی دانشجویان ناراضی باشند، طبیعی است