60 درصد بن کارت های دانشجویی در بخش دانشگاهی اختصاص یافت