عضویت 3500 نفر از مربیان و ورزشکاران در بسیج ورزشکاران زنجان