معاون استاندار خوزستان: فرودگاه اهواز به سامانه تقرب پروازی مجهز شود