دادسراها خط مقدم برخورد با ناهنجاری‌ها هستند/ فهم شجاعانه در صدور رأی مؤثر است