ترکان: برخی نمایندگان بارها سفارش حامیان مالی‌شان را به من کرده‌اند!