یاران امام(ره) حواریون ثابت و نموداری از مقاومت بودند