نیروی انتظامی با افراد مسئله‌دار و خوانندگان ضدانقلاب با جدیت برخورد کند