کاهش چشمگیر تلفات انسانی ناشی از تصادفات در اصفهان