ثبت جهانی مسابقات جانبازان ومعلولان خواهرخوانده های اصفهان