نمایشگاه «هندسه ازلی» با بازنگری در جسم طبیعت برپا شد