نمادهای انقلاب باید در حافظه تاریخی نسل حاضر ماندگار شود