فرماندار دماوند به تکمیل پروژه های نیمه تمام در سطح شهرستان تاکید کرد