تمرین 150 دقیقه‌ای شاگردان اکبری در سالن اصلی مسابقات