دانشگاه آزاد با بخشنامه‌ای غیرقانونی بدنبال مهندسی فضای گفتمان آزاد دانشجویی است