باید با ناهنجاری‌های پولی و بانکی به صورت جدی برخورد کرد