تماشاگران حرمت تیموریان را نگه دارند/ استقلال خانه آندو است