حاشیه روز: علیمنصور خبرنگاران را مهمان کرد/ بیا جگر بزن!