جلد روزنامه های ورزشی یکشنبه؛ نظر جالب فردوسی پور در مورد دربی 80