تمجید رئیس نمایشگاه کتاب بولونیا از نامه مقام معظم رهبری به جوانان اروپایی