رهبری برای چندمین بار مخالفت مذاکرات در سایه زور وتهدید را اعلام کرده اند