بخش دانشگاهی 23 نمایشگاه قرآن به سازمان فعالیتهای قرآنی دانشگاهیان واگذارشد