جزئیات مشارکت نفتی شرکت لهستانی- اوکراینی در ایران