آمریکایی‌ها نیازمند ترک میز مذاکرات هستند/عملکرد مناسب ایران آنها را عصبانی کرده‌