هفته گرامیداشت «روحانیون بازداشت شده بحرین» امروز گشایش یافت