طرح خرد مالی برای مددجویان بهزیستی خراسان جنوبی اجرا می شود