صرفاً مکان استیجاری حافظ منافع ایران در واشنگتن تغییر یافته است