تغییرات به نفع مردم و مجموعه شهرداری است/تاکید بر فرهنگ کار و جلوگیری از بیکاری