چرا کاهش نرخ سود بانکی لیبرال‌ها و تجار را عصبانی کرد؟