سرما بیش از 712 میلیارد ریال به محصولات کشاورزی بناب خسارت وارد کرد