کلیات طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری در کمیسیون اجتماعی مجلس تصویب شد