روایت عکاس کانادایی از تسخیر لانه جاسوسی به روی آ‌نتن شبکه مستند می‌رود