تصویب کلیات طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی در کمیسیون اجتماعی مجلس